Algemene voorwaarden


Download Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op: 15-augustus-2019

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Juf Melis B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75500566

 1. DEFINITIES
  1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de met een beginhoofdletter aangeduide begrippen het volgende verstaan:
   a. Abonnee: de (onderwijs)instelling of natuurlijke persoon die een Abonnement heeft gesloten;
   b. Abonnement: de overeenkomst tussen Juf Melis B.V. en de Abonnee, die de Abonnee gedurende de looptijd van het Abonnement de rechten geeft zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden;
   c. Abonnementsgeld: de kosten voor het Abonnement, welke kosten door de Abonnee aan Juf Melis B.V. zijn verschuldigd;
   d. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden;
   e. Website: de website van Juf Melis B.V. toegankelijk via www.jufmelis.nl en/of www.jufnt2.nl;
   f. Platform: het online platform van Juf Melis B.V. dat toegankelijk is door in te loggen met een account via de Website.
 2. TOEPASSELIJKHEID
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement dat tussen Juf Melis B.V. en Abonnee is gesloten.

  2. Voor zover wettelijk toegestaan, wordt de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van Abonnee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. TOTSTANDKOMING EN DUUR ABONNEMENT
  1. Het Abonnement gaat in op de datum dat de betaling van het Abonnementsgeld door Juf Melis B.V. is verwerkt.

  2. Het Abonnement wordt aangegaan voor de duur van een (1) jaar en wordt na deze periode niet automatisch verlengd.

 4. ABONNEMENTSGELD EN BETALING
  1. De hoogte van het Abonnementsgeld verschilt per type Abonnement en is te vinden op de Website. Alle prijzen die op de Website vermeld staan, zijn in Euro’s en inclusief BTW.

  2. Abonnee is niet gerechtigd om betalingen aan Juf Melis B.V. op te schorten of over te gaan tot verrekening van aan Juf Melis B.V. verschuldigde bedragen.

 5. BEËINDIGING ABONNEMENT
  1. Het Abonnement kan tussentijds niet worden opgezegd door Abonnee.

  2. 5.2. Juf Melis B.V. behoudt zich het recht voor om het Abonnement per direct tussentijds op te zeggen indien Abonnee of een van de leerlingen of docenten die aan Abonnee zijn gekoppeld:

   a) fraude of andere strafbare feiten heeft gepleegd of heeft laten plegen met zijn account; of
   b) oneigenlijk gebruik heeft gemaakt of heeft laten maken van zijn account of het internet, zoals hacking, verspreiding van spam, wormen, Trojaanse paarden of andere malware, het uitvoeren van DDoS-aanvallen of het verzenden van (e-mail)berichten met grof c.q. onbeschoft taalgebruik via het Platform c.q. de Website van of aan Juf Melis B.V.
  3. 5.3. Juf Melis B.V. heeft het recht het Abonnement zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden, in de volgende omstandigheden:

   a) (aanvraag van) faillissement of (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling van Abonnee; en
   b) Onder curatelestelling of onderbewindstelling van Abonnee of verlening van schuldsanering aan Abonnee.
  4. Indien sprake is van een onder artikel 5.2 onder a genoemde opzegging heeft Abonnee geen recht op restitutie van het Abonnementsgeld.

  5. In geval van ontbinding van de Overeenkomst op grond van artikel 5.3 zijn de vorderingen van Juf Melis B.V. op Abonnee direct opeisbaar.

  6. Indien Abonnee een natuurlijk persoon is en een persoonlijk Abonnement heeft afgesloten, heeft Abonnee het recht om het Abonnement zonder opgaaf van redenen binnen veertien (14) dagen na de dag waarop het Abonnement is afgesloten, te ontbinden.

 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN JUF MELIS B.V.
  1. Juf Melis B.V. zal zich inspannen om de informatie en oefeningen op het Platform en de Website tijdig bij te werken en actueel te houden. Juf Melis B.V. garandeert echter niet dat alle informatie en oefeningen op het Platform en de Website te allen tijde accuraat, compleet en actueel is/zijn.

  2. Juf Melis B.V. garandeert niet dat het Platform te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen beschikbaar zullen zijn. Juf Melis B.V. is niet aansprakelijk of schadeplichtig voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het Platform.

  3. Juf Melis B.V. is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met onderhoud, aanpassing of verbetering van het Platform. Juf Melis B.V. is niet aansprakelijk jegens Abonnee als het Platform op enig moment en om welke reden dan ook tijdelijk niet beschikbaar is.

  4. Juf Melis B.V. behoudt zich het recht voor om (delen van) het Platform zonder voorafgaande aankondiging aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

  5. Juf Melis B.V. behoudt zich het recht voor om een account of IP-adres van Abonnee of een daaraan gekoppeld account of IP-adres van een docent of leerling (tijdelijk) te blokkeren als zij het vermoeden heeft dat zich een situatie zoals genoemd in artikel 5.2 sub a en/of sub b voordoet of heeft voorgedaan.

 7. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ABONNEE
  1. Abonnee dient zijn inloggegevens geheim te houden. Zodra Abonnee weet of vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van zijn inloggegevens – of de inloggegevens van aan Abonnee gekoppelde accounts van leerlingen en docenten – dient Abonnee Juf Melis B.V. daarvan onverwijld op de hoogte te stellen, onverminderd de eigen verplichting van Abonnee om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord.

  2. Abonnee garandeert dat hij te allen tijde in overeenstemming handelt met hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden. Abonnee is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van het Platform en de Website dat wordt gemaakt door middel van accounts van leerlingen en docenten die aan hem zijn gekoppeld. Abonnee vrijwaart Juf Melis B.V. voor eventiele aanspraken van derden ter zake.

 8. PERSOONSGEGEVENS
  1. Juf Melis B.V. verwerkt in het kader van de uitvoering van het Abonnement persoonsgegevens. Juf Melis B.V. zal deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

  2. Indien Abonnee een Abonnement voor een klas of groep heeft afgenomen, is Abonnee aan te merken als Verwerkingsverantwoordelijke en Juf Melis B.V. als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Abonnee en Juf Melis B.V. zullen in dat geval een verwerkersovereenkomst sluiten.

  3. Abonnee garandeert dat zij gerechtigd is de persoonsgegevens door Juf Melis B.V. te (laten) verwerken van de personen die zich door middel van de verstrekte prepaidcode aan Abonnee toegang verschaffen tot het Platform en vrijwaart Abonnee voor eventuele aanspraken van derden ter zake.  

  4. Indien Abonnee een klasabonnement heeft afgenomen rust op Abonnee de verplichting om betrokkenen te informeren over de verwerking en bescherming van hun persoonsgegevens conform het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Abonnee kan Abonnee hiervoor de Privacyverklaring van Juf Melis B.V. gebruiken.

  5. Voor meer informatie over het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens door Juf Melis B.V. wordt verwezen naar de privacyverklaring van Juf Melis B.V.

 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM
  1. Juf Melis B.V. en haar licentiegevers bezitten alle (intellectuele eigendoms)rechten op (de content op) het Platform en de Website. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige (intellectuele eigendoms)rechten aan Abonnee over te dragen. Juf Melis B.V. behoudt zich ten aanzien van (de content op) het Platform en de Website alle rechten en bevoegdheden voor die niet expliciet zijn toegekend aan Abonnee in deze Algemene Voorwaarden.

  2. Juf Melis B.V. verleent Abonnee hierbij, en Abonnee accepteert, een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het Platform (“Licentie”). De licentie wordt van kracht zodra Abonnee deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd.

  3. Abonnee is niet gerechtigd om de rechten onder de Licentie te sublicentiëren, over te dragen, te verpanden, te verhuren of anderszins te exploiteren.

  4. Na beëindiging of afloop van het Abonnement is het Abonnee niet langer toegestaan om het Platform te gebruiken. Alle Licenties die hiervoor zijn verleend worden dan immers gelijktijdig beëindigd. Abonnee – en eventueel aan Abonnee gekoppelde accounts van leerlingen en docenten – heeft/hebben dan geen toegang meer tot de gegevens, de resultaten van oefeningen en andere gegevens behorende bij dat account. 

 10. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Wanneer Juf Melis B.V. aansprakelijk is voor schade uit welke hoofde dan ook, is zij uitsluitend aansprakelijk voor de door Abonnee geleden directe schade. Onder directe schade worden uitsluitend de redelijke kosten verstaan die Abonnee heeft gemaakt:

   a) om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen; en
   b) ter voorkoming of beperking van de schade.
  2. Juf Melis B.V. is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade bestaat in elk geval uit, maar is niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van storingen van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens en schade veroorzaakt door virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere malware verspreid via het Platform of de Website.

  3. Als Juf Melis B.V. ongeacht het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2 toch aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert. Mocht de verzekeraar, om wat voor reden dan ook, niet tot uitkering van het schadebedrag overgaan, dan is de aansprakelijkheid van Juf Melis B.V. in elk geval beperkt tot maximaal in het desbetreffende kalenderjaar aan Abonnee gefactureerde en door Abonnee betaalde bedrag.

  4. In geval van aansprakelijkheid van Juf Melis B.V. jegens één of meer Abonnee(s) als gevolg van of verband houdende met dezelfde gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, bedraagt de totale aansprakelijkheid van Juf Melis B.V. nooit meer dan EUR 10.000,- (incl. BTW), welk bedrag door Juf Melis B.V. naar rato onder de betreffende Abonnees zal worden verdeeld.

  5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Juf Melis B.V. .

 11. SLOTBEPALINGEN
  1. Juf Melis B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de Website.  Wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden wezenlijk afwijken van de huidige Algemene Voorwaarden stelt Juf Melis B.V. Abonnee hiervan op de hoogte. Elk gebruik van het Platform door Abonnee na deze kennisgeving geldt als aanvaarding van de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden.

  2. Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan nietigheid of vernietiging bloot staan.

 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
  1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en/of rechtsverhoudingen tussen Juf Melis B.V. en Abonnee is Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen die tussen Juf Melis B.V. en Abonnee ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechtbank als bevoegd aanwijst.


Volgende

 • oefening naam